دخیـــل می بـــندم
نـــه ایـــنــکـــه گـــره بگـــشـــایی ،
 مـــــی بـــنـــدم کـــه رهـــایــــم نـــکـــــنی . . .
 
 
ضریح حضرت رقیه