+لطفا با لبخند وارد شوید...

 

 

 هـزار شمـع روشن استـــــ ایـن حـــوالی...

می گوینــد پـــروانگی نمی دانـــــم!

من دل در گــرو مـهـــــر آفتـــــاب دارم!

آنانکه درافـســـون یـک کــــرم شبــــ تــابــــ بی تــابنـــد...

مـــــرا

نخـــواهنـــــد فهمیـــــد!

 

 

 +سراینده دوست خوبم goddess  @};-                             

          {نوشته های من درزیرسقف آرامش : http://www.goddess.blogfa.com }

 

 

 

+خوش اومدی...

+ألیس الله بکاف عبده... آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟... (زمر/36)

 

....