من نه از جنس خدایم

و نه از جنس بلور

من همانم که خودم می دانم

نابی و پاکی و خالص صفتی نیست درم

منِِ ِ من نیست هنوز

آنچه او می خواهد...

 

 

 

 

 

 

++ در مقابل تمامی رفتار هایت سکوت میکنم...سکوت...

 

میدانی چرا؟ چون سکوت حس سنگینی بر مخاطبش میگذارد...! حوصله ی بازی الفاظ را ندارم!