امام زمان (عج): خدا با ما است و نیازمند دیگری نیستیم . حق با ما است و با کی نیست که کسی از ما روی بگرداند.

 

 

 

 

+    با سلام اﮯ آقــــــا

 

     شبــ ـــتان مهتابـﮯ

     روز میلاد شـــما در  پیــ ـــش استــــ

    عرض تبریکـــــ آقـــ ـــا

    و کــ ــمـﮯ بـﮯ تابـﮯ

اﮯ نفســـ ـــها به فــ ـــداﮯ کــ ـــف نعلــ ـ♥ــین شما    

اندکـﮯ   تند  قــ ـــدم  بـــ ــرداریــ ــد       ...