1

  گنجشکان لاف می زنند:
                    جیک جیک جیک جیک...

         جیک هیچ یک شان در نیامد
          تـــو کـــه دور مـی شــدی....

.......................................................................................................................................

2

این همه از تاریکی بد نگویید

شما که فروش چراغتان،

به لطف همین تاریکی ست .

........................................................................................................................................

3

دست های تو

تصمیم بود

کهــ باید میگرفتم و

دور میشدم...

.........................................................................................................................................

4

درانتظارتوام...

درچنان هوایی بیا

که گریز ازتو ممکن نباشد

تو

تمام تنهاییم را ازمن گرفته ای

خیابان ها

بی حضور تو

راه های آشکار جهنم اند...

                      .........................................................................................................................................

5

پس این فرشتگان به چه کاری مشغولند

که مثل پرندگان راست راست می‌چرخند در هوا

سر ماه

حقوق‌شان را می‌گیرند

پس این فرشتگان به چه کاری مشغولند

که مرگ تو را ندیدند.

 

کاش پر وبال‌شان در آتش آفتاب تیر بسوزد

ما با ذغال‌شان

شعار خیابانی بنویسیم.

 

پس این فرشتگان پیر شده

جز جاسوسی ما

به چه کار بد دیگری مشغولند

که فریاد ما به گوش کسی نمی‌رسد.

........................................................................................................................................

6

تمامی روزها یک روزند،

تکه تکه میان شبی بی پایان ...


شمس لنگرودی...