در برخورد با

بی حجاب یک« اخم صادقانه » 

دلپذیرتر از یک« لبخند منافقانه »است .

---------------------------------------------------------------------

ویکتور هوگو :

میگویند بردگی در اروپا از بین رفته است !

اما بردگی همچنان ادامه دارد و بر زنان تحمیل میشود 

و نامش : « فحشاست »