هزاران کاخ در عالم...

هزاران قصر مستحکم...

جواهر های دنیایی...

هزاران ثروت و درهم...

هزاران تن...هزاران سر...

هزاران روح در پیکر...

هزاران دست...هزاران چشم...

هزاران زلف چون عنبر...

قسم بر آیه اطهر...

قسم بر سوره ی کوثر

 که اینهایی که من گفتم 

نمی ارزد به یک موی (( امیر المونین حیدر))