کـــو ر بــاش بانـــو.../

نـگاه کـــہ مـےکنـی، مـے گوینــב: نـخ בاב(!)


عـبوس بــاش بانــــو../.


لبــخنــב کــہ مـیزنـے، مـے گـوینــב: پـا בاב(!)


لال بــاش بانــــو/...


حـرف کــہ مـے زنـے، مـے گوینــב: جـلوه فـروخـت(!)


شـاید בسـت از سـرمان برבارنـב.../


شـــــایــב (!)


آنها هم بروند یک فکری به حال هیزیشان بکنند....