حـــآفـــ ظ گشــــ وده اَم و چ زیـــــــباســـ ت فآل تو

 

حتـما قشنــــــــ گ میشــــ ود اِمســــآل حآل تو

 

بآ آن زبــــآن فاخِــــر و ایــــــرانــــ ی و اصیـــــ ل

 

فرخنـــ ده بآد روز و شَـــ ب و مآه و سآل تو

 

    

 

 

صـدای مقلبـ القٌلوبــ هـم بَلنـ د شٌـد..

دیگــ ر وقـتش رسیــ ده..

بایـ د تحــ ویل بـدهَـ م امســــــآل را..

فقــط موقـع تحویـل گرفتـ ن سال ِ جـدیـد..

بایـ د حـواسم را جَمـع کٌنــ م..

کــ ه تدبیــر خٌــ دا برآیَـم..

واقعــا همان حَـوِل حــالَنآ اِلـی اَحسَـ نِ الحـآل ای بـاشـ د کـ ه میخـوآنَم..

از تــ و چــ ه پنهــ آن...

خستــ ه ام از اسود الحــال بــ ودن های امســــــآل...

سیــــــــــاهی روزگـآرم بایـ د جایـش را به سیــ ن ِ دیگـری بـدهـ د..

 

بـــــــــ ه امید ظهور مولآ دراِمســــآل...

 

 

++بــ ه یــادِ کسانــی باشیــم کــ ه :

هفــت سینشــان را بـا یــک سیــن ِ نـا خواستــه بـه نــام ِ "سرطــــان" مــی چیننــد ,

بــ ه یــاد ِ کودکانــی باشیــ م کــ ه :

"سرمـــای خیـــابـان" ســین ِ همیشــگی ِ هفــت سینشـــان اَســـت ... !
 

 

+++ خُــدایـا ایــــن شــب ِ عیــدی دل ِ همــه رو شــــــــاد کُـــن ...

 

 

 

کیلیک کن»*(♥)*

 

 

 

 


 

  

 

 

 


 

 

آتــــ ش روشــ ن کـــ ردم 

و عهـــ دکردم 

تا خآمــــ وش شدنـــ ش دعآیت کنم 

میدآنــ م به آنچــ ه میخـــ واهی میــ رسی 

چـــ را کــ ه مـــ ن هـــربار یک هیـــزم اضافــ ه میکنـــ م!

چهارشــ نبه ســ وریت مبــآرک . . .