بقول دوستم { Goddess } :

بیخیال اعمال بزرگ بارنگ ولعاب متظاهرانه! 

...گلدان کوچک خانه را با نیت قربه الی الله آب دهیم...

اخم را جواب کنیم و عزیزانمان رابه عشق , آرامش دهیم... { }+و { عتیـــــــد } هم چه زیبا این جمله ها را را تفسیر کرد!  هرکلمه اش دنیا دنیا درس...


خوب نگاه کنیم!

آنقدر کارهای کوچک اما بزرگ هست که از آنها غافلیم!


کمی دلهامان را آب و جارو کنیم...


فرصتی نمانده است...


کاش فقط بقدر کلمه ای از حرف زدنهایم را عمل کنم!


 

 


راهتان هموار و روشن...


سفرتان امن باکشتی نجات!...


راهتان روشن با چراغ هدایت!...

در پناهش...  { }