" کلنل باکستر" فرمانده پایگاه هوایی آمریکا داشت از مهمونی بر می گشت  
همسرش هم باهاش بود
یک نفر که دور زمین چمن پایگاه می دوید ، توجهشون رو جلب کرد
ساعت دو نیمه شب بود
رفتند جلو دیدن عباس بابایی هستش
باکستر عباس رو صدا زد و علت این کار رو ازش پرسید
 عباس بهش گفت: « مسائلی در اطرافم می گذره که گاهی موجب می شود شیطان با وسوسه هایش مرا به گناه بکشاند. در دین ما توصیه شده که در چنین مواقعی بدویم یا دوش آب سرد بگیریم. »...فردای آن روز در بولتن خبری پایگاه هوایی "ریس" این مطلب توجه اهمه را به خود جلب کرد:« دانشجو بابایی ساعت 2 بعد از نیمه شب می دود تا شیطان را از خودش دور کند. »

خاطره ای از زندگی شهید عباس بابایی  

عکسی از شهید بابایی درآمریکا که کمتر دیده شده.