این گونه زندگی کنیم:

ساده اما زیبا

مصمم اما بی خیال

متواضع اما سربلند

مهربان اما جدی

سبز اما بی ریا

عاشق اماعاقل...