گفت: که چی؟ هی جانباز جانباز شهید شهید!


میخواستن نرن! کسی مجبورشون نکرده بود که!......


گفتم:چرا اتفاقا! مجبورشون میکرد! .....


گفت:چی؟!! .....


گفتم:همون که تو نداریش! ......


گفت:من ندارم؟! چی رو؟! ......


گفتم: غیــــــرت!!!!!!!!!!!!!!!!!!