مـرد اگــر مـرد باشــدعـشـق را از زن میخواهـد نـه مـحصولـی ازجراحــی پلاستیکــ؛و تـو ای زن آگـاه بـاشکـه دافـ شـدن , تـضمین پیـدا کردن یـک مرد نـخواهـد بـود !!!